1.12.10

{Ảnh} - And I love her...

Hôm nay nhớ tới một người bạn đã không còn trên đời này....

... Nhớ...

I miss her

Không có nhận xét nào: